Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 6

Studia i studenci


§ 59

 1. Senat ustala, na wniosek rad wydzia?ów, zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia oraz zakres egzaminu wst?pnego na studia.
 2. Senat podejmuje uchwa??, o której mowa w ust. 1, oraz podaje j? do publicznej wiadomo?ci co najmniej na 9 miesi?cy przed pocz?tkiem nast?pnego roku akademickiego.
 3. Uchwa?a senatu jest podawana do publicznej wiadomo?ci przez wydanie stosownych informatorów i og?osze?.


§ 60

 1. Przyj?cie w poczet studentów nast?puje z chwil? immatrykulacji i z?o?enia ?lubowania nast?puj?cej tre?ci: “Wst?puj?c do spo?eczno?ci akademickiej, ?lubuj?:
   -  zdobywa? wiedz?,
   -  dba? o dobre imi? uczelni,
   -  by? wiernym idea?om humanizmu,
   -  zdobyt? wiedz? s?u?y? mojej Ojczy?nie”,
         (mo?na doda? “Tak mi dopomó? Bóg”).
 2. Student jest zobowi?zany post?powa? zgodnie z tre?ci? ?lubowania i regulaminem studiów.


§ 61

 1. Studenci Uniwersytetu tworz? samorz?d studencki. Samorz?d studencki dzia?a na podstawie regulaminu uchwalonego przez organ uchwa?odawczy tego samorz?du. Regulamin wymaga stwierdzenia przez senat jego zgodno?ci ze statutem Uniwersytetu.
 2. Organy samorz?du studenckiego s? jedynym reprezentantem ogó?u studentów w Uniwersytecie.
 3. W celu przyznawania pomocy materialnej studentom, w Uniwersytecie dzia?aj? wydzia?owe komisje stypendialne oraz odwo?awcza uczelniana komisja stypendialna jako organy samorz?du studenckiego.


§ 62

 1. Student podczas jednego z dwóch ostatnich lat studiów mo?e przygotowywa? si? w charakterze asystenta-sta?ysty do podj?cia obowi?zków nauczyciela akademickiego, je?eli: 
   1) uzyskuje wyró?niaj?ce wyniki na studiach, 
   2) uzyska w tym celu odpowiedni? opini? opiekuna roku lub promotora pracy magisterskiej oraz prodziekana.
 2. Za wykonywanie czynno?ci asystenta-sta?ysty studentowi przys?uguje stypendium ustalone przez senat na dany rok akademicki.


§ 63

 1. Uniwersytet mo?e tworzy? w?asny fundusz stypendialny dla pracowników i studentów.
 2. ?ród?a pozyskiwania ?rodków w celu utworzenia funduszu, o którym mowa w ust. 1, wysoko?? tego funduszu oraz maksymaln? wysoko?? stypendium okre?la senat.
 3. Stypendium mo?e by? przyznane studentom niezale?nie od innych form pomocy materialnej.
 4. Za wykonywanie czynno?ci asystenta-sta?ysty studentowi przyznaje si? stypendium, je?eli podejmie si? wykonania co najmniej 120 godzin pensum dydaktycznego w danym roku akademickim.
 5. Pozosta?ym studentom indywidualne stypendia z funduszu, o którym mowa w ust. 1,  przyznaje rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez wydzia?ow? komisj? stypendialn?.
 6. Indywidualne stypendia pracownikom przyznaje rektor.


§ 64

 1. Komisj? dyscyplinarn? ds. studentów, w sk?adzie 7 osób z?o?on? z przewodnicz?cego, którym jest nauczyciel akademicki oraz 3 nauczycieli akademickich i 3 studentów – powo?uje rektor. Kandydatów spo?ród studentów przedstawia uczelniany organ uchwa?odawczy samorz?du studenckiego.
 2. Odwo?awcz? komisj? dyscyplinarn? ds. studentów – w sk?adzie 7 osób z?o?on? z przewodnicz?cego, którym jest nauczyciel akademicki oraz 3 nauczycieli akademickich i 3 studentów – powo?uje rektor. Kandydatów spo?ród studentów przedstawia uczelniany organ uchwa?odawczy samorz?du studenckiego.

Ta strona by?a odwiedzana 955 razy (w tym z UWM 54 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa